Näytöt

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus

Näytöllä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemaa, toteuttamaa ja arvioimaa työtilannetta tai työprosessia. Nnäytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon (tiedolliset, taidolliset ja yleiset valmiudet).

Osaaminen näytetään laajoina kokonaisuuksina aidoissa työelämän tilanteissa koulutussopimuspaikoissa. Näyttö tehdään työssäoppimisjakson aikana ja sen kesto on 3-5 työpäivää. Jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy näyttö (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen, Osaamisala). Näyttö ajoittuu työssäoppimisjakson loppupuolelle. Tarkasta ajankohdasta sopivat työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja ja opiskelija yhdessä. Työssäoppiminen arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Näyttö on tavoitteellista ja suunnitelmallista oppimista ja toimintaa. Opiskelija laatii suunnitelman näyttöä ja mahdollisia tehtäviä varten. Osaamisen kuvaus kirjataan ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeelle. Suunnitelmassa opiskelija kuvaa konkreettisesti arvioinnin kohteittain omaa toimintaansa. Työpaikkaohjaaja hyväksyy suunnitelman.

Oppilaitoksessa toimii toimielin, jossa on mukana koulutuksen järjestäjän, opettajien ja  työelämän edustajat sekä opiskelijajäsen.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen lisäksi valmistuessaan erillisen näyttöjen todistuksen. Näyttötodistukseen kirjataan kaikkien opintokokonaisuuksien näyttöpaikat ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Näyttötodistuksen allekirjoittavat oppilaitoksen edustaja ja toimielimen puheenjohtaja.
 


Ammattiopisto Livia © 2020