Metsäalan perustutkinto

Kiinnostaako metsätalous vai metsäenergia?

Metsätalouden perustutkinnosta on ammattiopisto Liviassa tarjolla kaksi osaamisalaa:

1.  Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi luontomatkailuun liittyviä töitä. Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut metsätalouden ammattilainen osaa uudistaa metsää manuaalisesti kylvämällä ja istuttamalla. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mitata sekä pysty- että hakattua puuta. Metsuri-metsäpalvelujentuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja viljelymateriaaleja. Metsäpalvelujen tuottamiseen erikoistunut metsätalouden ammattilainen voi suuntautua luonto- ja ympäristörakentamiseen, metsiin liittyvien matkailupalvelujen tuottamiseen tai metsien monikäytön osaajaksi. Hänellä on myös edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

2. Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa. Hän osaa tehdä energiapuun korjuussa tai turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Hän osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden sekä yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Turvetuotantoon suuntautunut metsäenergian tuottaja osaa tehdä myös turvetuotantoalueen kunnostustyöt sekä valmistella tuotantoalueen jälkikäyttöön. Metsäenergian tuottajan osaamisalan suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa
ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen.

Tutkinnon rakenne

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). 

Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp:
• Metsien hoito ja puunkorjuu, 30 osp

Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa, 65 osp

• Metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen, 65 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava vähintään, 40 osp:
• Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen, 15 osp
• Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus, 15 osp
• Metsätraktoreiden käyttö, 15 osp
• Puun jatkojalostus, 20 osp
• Metsäenergian hankinta, 20 osp
• Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut, 20 osp
• Metsänhoitotyöt, 15 osp

Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, metsäenergiantuottaja, pakolliset tutkinnon osa, 85 osp

• Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 35 osp
• Energiapuun korjuu, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava vähintään, 20 osp:
• Koneellinen puunkorjuu, 20 osp
• Energiapuun jalostus, 15 osp
• Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto, 15 osp

Lisäksi perustutkintoon kuuluu:

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (äi, ru, en)
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp (ma, fy, ke, tite)
• Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
• Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon perusteet löytyvät: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97333/ops/tiedot

Jatkomahdollisuudet
Metsäalan perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa metsäalan opintoja mm. ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Ajankohta: 

Aloitus vuosittain elokuussa.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäenergiantuottaja
Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaun kautta 20.2.-13.3.20187 www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Ammatillisen tai korkeakoulututkinnon aiemmin suorittanut voi hakea nuorisoasteen koulutukseen suoraan oppilaitokseen erillishaun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses (avautuu myöhemmin).

Voit hakea mahdollisille vapaille opiskelupaikoille Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Lisätietoja: 

Koulutuksesta ja hakumenettelystä saa oppilaitokselta:
tiiminvetäjä Osmo Haataja puh. 050 3039 826
opo Tiina-Liisa Lehtinen puh. 050 3039 806
opintosihteeri Marja-Leena Suomi puh. 050 3039 833
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@livia.fi tai www.livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, hygieniapassi, EA1, yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2018