Kolme lähihoitaja opiskelijaa seisoo ryhmässä

Lähihoitaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, päiväkoulutus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutus alkaa 15.1.2024

Hakeminen

Hae koulutukseen tästä linkistä 17.12.2023 mennessä

HAE KOULUTUKSEEN

Jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen.  

Järjestämme tarvittaessa kielitestin ennen koulutuksen alkua.  Kutsut ja tarkemmat tiedot testistä toimitetaan elokuussa alkavan koulutuksen hakijoille erikseen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista valtaosan tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat.  Viime vuosina painopiste on siirtynyt laitoshuollosta avopalveluihin kaikessa hoito-, kasvatus- ja huolenpitotyössä. Lähihoitajan työ edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskuvan hallintaa ja moniammatillista ja verkostoituvaa työtapaa. Lähihoitajan ammatillinen osaaminen luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja työyksiköistä toiseen.

Jos sinulla on alan työpaikka, voi koulutuksen suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon muodostuminen:

Lähihoitajan tutkintokoulutus muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). 

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen. Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Osaamisen kartoittamissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon
suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista
koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkinto on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Lähihoitajan tutkinnossa on valittavana viisi osaamisalaa.  Opiskelija valitsee näistä yhden

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Kotihoidossa toiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiala
  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Kotihoidossa toimiminen
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen
 • Vammaistyön osaamisala
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutus
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 15 osp

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-15 osp